Tourais

Series

Birth records

Books (37/55) Dates  
Registos de baptismo 1650 – 1757 TT  
Registos de baptismo 1757 – 1807 TT  
Registos de baptismo 1807 – 1859 TT  
Registo de Batismos de Tourais 1860-01-03 – 1860-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1861-01-01 – 1861-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1862-01-02 – 1862-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1863-01-14 – 1863-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1864-01-04 – 1864-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1865-01-01 – 1865-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1866-01-06 – 1866-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1867-01-01 – 1867-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1868-01-02 – 1868-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1869-01-06 – 1869-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1870-01-02 – 1870-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1871-01-02 – 1871-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1872-01-07 – 1872-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1873-01-01 – 1873-12-07 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1874-01-04 – 1874-06-02 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1875-01-03 – 1875-12-14 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1876-01-02 – 1876-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1877-01-01 – 1877-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1878-01-03 – 1878-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1879-01-19 – 1879-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1880-01-04 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1881-01-03 – 1881-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1882-01-09 – 1882-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1883-01-11 – 1883-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1884-01-05 – 1884-12-14 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1885-01-13 – 1885-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1886-01-06 – 1886-12-21 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1887-01-02 – 1887-12-14 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1888-01-01 – 1888-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1889-01-01 – 1889-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1890-01-05 – 1890-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1891-01-01 – 1891-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1892-01-06 – 1892-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1893-01-06 – 1893-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1894-01-01 – 1894-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1895-01-06 – 1895-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1896-01-06 – 1896-12-08 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1897-01-07 – 1897-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1898-01-08 – 1898-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1899-01-01 – 1899-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1900-01-06 – 1900-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1901-01-06 – 1901-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1902-01-06 – 1902-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1903-01-01 – 1903-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1904-01-03 – 1904-12-15 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1905-01-06 – 1905-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1906-01-07 – 1906-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1907-01-01 – 1907-12-17 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1908-01-05 – 1908-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1909-01-17 – 1909-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1910-01-09 – 1910-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais 1911-01-06 – 1911-03-30 ADGRD  

Marriage records

Books (18/53) Dates  
Registos de casamento 1809 – 1859 TT  
Registo de Casamentos de Tourais 1860-01-10 – 1860-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1861-01-22 – 1861-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1862-01-10 – 1862-09-17 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1863-01-27 – 1863-11-20 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1864-01-07 – 1864-11-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1865-01-16 – 1865-10-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1866-01-09 – 1866-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1867-01-26 – 1867-11-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1868-01-07 – 1868-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1869-01-19 – 1869-11-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1870-01-08 – 1870-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1871-01-13 – 1871-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1872-01-18 – 1872-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1873-01-07 – 1873-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1874-01-08 – 1874-10-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1875-01-07 – 1875-09-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1876-02-03 – 1876-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1877-02-06 – 1877-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1878-01-08 – 1878-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1879-01-09 – 1879-12-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1880-01-18 – 1880-11-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1881-01-22 – 1881-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1882-01-10 – 1882-11-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1883-01-09 – 1883-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1884-01-22 – 1884-10-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1885-02-03 – 1885-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1886-01-12 – 1886-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1887-01-18 – 1887-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1888-02-07 – 1888-09-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1889-01-08 – 1889-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1890-01-07 – 1890-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1891-01-27 – 1891-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1892-01-07 – 1892-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1893-01-07 – 1893-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1894-01-18 – 1894-10-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1895-01-29 – 1895-10-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1896-01-14 – 1896-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1897-01-07 – 1897-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1898-01-11 – 1898-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1899-01-10 – 1899-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1900-01-10 – 1900-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1901-01-29 – 1901-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1902-01-21 – 1902-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1903-01-27 – 1903-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1904-01-09 – 1904-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1905-01-14 – 1905-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1906-01-23 – 1906-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1907-01-26 – 1907-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1908-01-07 – 1908-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1909-01-09 – 1909-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1910-01-08 – 1910-12-31 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais 1911-01-03 – 1911-03-30 ADGRD  

Death records

Books (18/53) Dates  
Registos de óbito 1555 – 1748 TT  
Registo de Óbitos de Tourais 1860-01-08 – 1860-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1861-01-01 – 1861-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1862-02-09 – 1862-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1863-01-15 – 1863-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1864-01-04 – 1864-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1865-01-14 – 1865-11-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1866-01-05 – 1866-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1867-01-06 – 1867-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1868-01-16 – 1868-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1869-01-27 – 1869-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1870-02-18 – 1870-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1871-01-03 – 1871-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1872-01-02 – 1872-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1873-01-08 – 1873-11-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1874-01-18 – 1874-12-15 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1875-01-04 – 1875-12-14 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1876-01-08 – 1876-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1877-02-14 – 1877-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1878-01-28 – 1878-12-02 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1879-02-05 – 1879-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1880-01-14 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1881-01-02 – 1881-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1882-01-04 – 1882-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1883-01-03 – 1883-06-07 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1884-01-07 – 1884-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1885-01-06 – 1885-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1886-01-01 – 1886-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1887-01-07 – 1887-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1888-01-13 – 1888-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1889-01-11 – 1889-12-14 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1890-01-03 – 1890-12-22 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1891-01-03 – 1891-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1892-01-03 – 1892-12-04 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1893-01-30 – 1893-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1894-01-02 – 1894-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1895-02-01 – 1895-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1896-01-26 – 1896-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1897-02-04 – 1897-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1898-01-21 – 1898-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1899-01-04 – 1899-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1900-01-07 – 1900-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1901-02-11 – 1901-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1902-01-03 – 1902-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1903-01-02 – 1903-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1904-01-03 – 1904-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1905-01-09 – 1905-12-03 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1906-01-26 – 1906-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1907-01-02 – 1907-12-18 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1908-01-05 – 1908-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1909-01-01 – 1909-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1910-01-13 – 1910-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais 1911-01-05 – 1911-03-22 ADGRD  

Mixed records

Books (2/2) Dates  
Registos mistos 1555 – 1745 TT  
Registos mistos 1745 – 1830 TT  

Birth duplicates

Books (0/50) Dates  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1860-01-03 – 1860-12-11 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1861-01-01 – 1861-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1862-01-02 – 1862-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1863-01-14 – 1863-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1864-01-04 – 1864-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1865-01-01 – 1865-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1866-01-06 – 1866-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1867-01-01 – 1867-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1868-01-02 – 1868-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1869-01-06 – 1869-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1870-01-02 – 1870-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1871-01-02 – 1871-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1872-01-07 – 1872-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1873-01-01 – 1873-12-07 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1874-01-04 – 1874-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1875-01-03 – 1875-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1876-01-02 – 1876-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1877-01-01 – 1877-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1878-01-06 – 1878-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1879-01-19 – 1879-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1880-01-04 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1881-01-03 – 1881-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1882-01-09 – 1882-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1883-01-11 – 1883-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1884-01-05 – 1884-12-14 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1885-01-13 – 1885-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1886-01-06 – 1886-12-21 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1887-01-02 – 1887-06-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1888-01-01 – 1888-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1889-01-01 – 1889-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1890-01-05 – 1890-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1891-01-01 – 1891-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1892-01-06 – 1892-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1893-01-06 – 1893-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1894-01-01 – 1894-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1895-01-06 – 1895-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1896-01-06 – 1896-12-08 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1897-01-07 – 1897-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1898-01-08 – 1898-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1899-01-01 – 1899-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1900-01-06 – 1900-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1901-01-06 – 1901-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1902-01-06 – 1902-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1903-01-01 – 1903-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1904-01-03 – 1904-12-15 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1905-01-06 – 1905-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1906-01-07 – 1906-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1907-01-01 – 1907-12-17 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1908-01-05 – 1908-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Tourais - Duplicados 1909-01-17 – 1909-12-31 ADGRD  

Marriage duplicates

Books (0/51) Dates  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1860-01-10 – 1860-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1861-01-22 – 1861-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1862-01-10 – 1862-09-17 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1863-01-27 – 1863-11-20 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1864-01-07 – 1864-11-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1865-01-17 – 1865-10-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1866-01-09 – 1866-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1867-01-26 – 1867-11-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1868-01-07 – 1868-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1869-01-19 – 1869-11-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1869-01-21 – 1869-11-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1870-01-08 – 1870-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1871-01-13 – 1871-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1872-01-18 – 1872-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1873-01-07 – 1873-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1874-01-08 – 1874-10-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1875-01-07 – 1875-09-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1876-02-03 – 1876-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1877-02-06 – 1877-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1878-01-08 – 1878-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1879-01-09 – 1879-12-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1880-01-18 – 1880-11-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1881-01-22 – 1881-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1882-01-10 – 1882-11-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1883-01-09 – 1883-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1884-01-22 – 1884-10-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1885-02-03 – 1885-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1886-01-12 – 1886-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1887-01-18 – 1887-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1888-02-07 – 1888-08-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1889-01-08 – 1889-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1890-01-07 – 1890-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1891-01-27 – 1891-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1892-01-07 – 1892-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1893-01-07 – 1893-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1894-01-18 – 1894-10-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1895-01-29 – 1895-10-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1896-01-14 – 1896-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1897-01-07 – 1897-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1898-01-11 – 1898-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1899-01-10 – 1899-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1900-01-10 – 1900-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1901-01-29 – 1901-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1902-01-21 – 1902-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1903-01-27 – 1903-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1904-01-09 – 1904-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1905-01-14 – 1905-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1906-01-23 – 1906-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1907-01-26 – 1907-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1908-01-07 – 1908-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Tourais - Duplicados 1909-01-09 – 1909-11-27 ADGRD  

Death duplicates

Books (0/50) Dates  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1860-01-08 – 1860-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1861-01-01 – 1861-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1862-02-09 – 1862-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1863-01-15 – 1863-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1864-01-04 – 1864-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1865-01-14 – 1865-11-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1866-01-05 – 1866-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1867-01-06 – 1867-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1868-01-16 – 1868-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1869-01-27 – 1869-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1870-01-18 – 1870-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1871-01-03 – 1871-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1872-01-02 – 1872-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1873-01-08 – 1873-11-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1874-01-18 – 1874-12-15 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1875-01-02 – 1875-12-14 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1876-01-08 – 1876-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1877-02-14 – 1877-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1878-01-28 – 1878-12-02 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1879-02-05 – 1879-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1880-01-14 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1881-01-02 – 1881-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1882-01-04 – 1882-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1883-01-03 – 1883-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1884-01-07 – 1884-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1885-01-06 – 1885-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1886-01-01 – 1886-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1887-01-07 – 1887-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1888-01-13 – 1888-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1889-01-11 – 1889-12-14 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1890-01-03 – 1890-12-22 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1891-01-03 – 1891-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1892-01-03 – 1892-12-04 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1893-01-30 – 1893-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1894-01-02 – 1894-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1895-02-01 – 1895-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1896-01-26 – 1896-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1897-02-04 – 1897-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1898-01-21 – 1898-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1899-01-04 – 1899-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1900-01-07 – 1900-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1901-02-11 – 1901-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1902-01-03 – 1902-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1903-01-02 – 1903-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1904-01-03 – 1904-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1905-01-09 – 1905-12-03 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1906-01-26 – 1906-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1907-01-02 – 1907-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1908-01-05 – 1908-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Tourais - Duplicados 1909-01-01 – 1909-12-26 ADGRD