Freixedas

Series

Birth records

Books (40/55) Dates  
Registos de baptismo 1576 – 1674 TT  
Registos de baptismo 1675 – 1716 TT  
Registos de baptismo 1739 – 1767 TT  
Registos de baptismo 1767 – 1819 TT  
Registo de Batismos de Freixedas 1862-01-26 – 1862-11-03 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1863-01-10 – 1863-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1864-01-06 – 1864-11-04 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1865-01-12 – 1865-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1866-01-21 – 1866-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1867-01-06 – 1867-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1868-01-19 – 1868-11-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1869-01-04 – 1869-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1870-01-17 – 1870-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1871-01-08 – 1871-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1872-01-03 – 1872-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1873-01-06 – 1873-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1874-01-23 – 1874-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1875-01-04 – 1875-12-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1876-01-02 – 1876-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1877-01-01 – 1877-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1878-01-14 – 1878-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1879-01-09 – 1879-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1880-01-11 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1881-01-06 – 1881-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1882-01-01 – 1882-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1883-01-04 – 1883-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1884-01-04 – 1884-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1885-01-04 – 1885-12-13 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1886-01-06 – 1886-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1887-01-01 – 1887-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1888-01-05 – 1888-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1889-01-01 – 1889-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1890-01-06 – 1890-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1891-01-04 – 1891-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1892-01-10 – 1892-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1893-01-11 – 1893-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1894-01-07 – 1894-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1895-01-02 – 1895-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1896-01-01 – 1896-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1897-01-13 – 1897-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1898-01-06 – 1898-12-11 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1899-01-11 – 1899-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1900-01-01 – 1900-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1901-01-01 – 1901-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1902-01-12 – 1902-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1903-01-01 – 1903-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1904-01-03 – 1904-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1905-01-02 – 1905-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1906-01-08 – 1906-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1907-01-01 – 1907-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1908-01-08 – 1908-12-17 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1909-01-03 – 1909-12-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1910-01-08 – 1910-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1911-01-03 – 1911-03-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas 1911-02-19 – 1911-03-30 ADGRD  

Marriage records

Books (53/53) Dates  
Registos de casamento 1582 – 1676 TT  
Registos de casamento 1684 – 1745 TT  
Registos de casamento 1745 – 1802 TT  
Registo de Casamentos de Freixedas 1862-01-08 – 1862-09-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1863-01-18 – 1863-12-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1864-02-03 – 1864-08-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1865-02-16 – 1865-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1866-01-08 – 1866-12-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1867-01-25 – 1867-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1868-02-24 – 1868-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1869-01-04 – 1869-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1870-01-07 – 1870-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1871-01-11 – 1871-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1872-02-08 – 1872-10-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1873-01-13 – 1873-11-10 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1874-01-11 – 1874-12-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1875-01-20 – 1875-10-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1876-02-16 – 1876-11-08 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1877-01-18 – 1877-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1878-01-14 – 1878-11-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1879-01-08 – 1879-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1880-01-28 – 1880-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1881-01-09 – 1881-01-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1882-01-11 – 1882-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1883-01-08 – 1883-11-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1884-01-07 – 1884-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1885-01-07 – 1885-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1886-03-04 – 1886-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1887-01-10 – 1887-11-09 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1888-02-06 – 1888-08-08 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1889-01-07 – 1889-11-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1890-05-22 – 1890-11-19 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1891-01-28 – 1891-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1892-01-11 – 1892-12-21 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1893-01-23 – 1893-10-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1894-01-10 – 1894-11-21 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1895-01-10 – 1895-11-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1896-01-15 – 1896-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1897-01-07 – 1897-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1898-01-10 – 1898-11-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1899-02-09 – 1899-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1900-01-10 – 1900-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1901-01-09 – 1901-11-18 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1902-01-08 – 1902-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1903-01-24 – 1903-11-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1904-01-09 – 1904-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1905-01-19 – 1905-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1906-01-27 – 1906-12-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1907-01-31 – 1907-11-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1908-01-13 – 1908-11-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1909-01-07 – 1909-11-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1910-01-26 – 1910-11-09 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas 1911-01-11 – 1911-02-20 ADGRD  

Death records

Books (53/53) Dates  
Registos de óbito 1576 – 1675 TT  
Registos de óbito 1740 – 1794 TT  
Registo de Óbitos de Freixedas 1858-08-15 – 1861-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1862-02-02 – 1862-12-05 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1863-01-07 – 1863-12-08 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1864-01-15 – 1864-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1865-01-11 – 1865-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1866-01-01 – 1866-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1867-01-11 – 1867-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1868-01-07 – 1868-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1869-01-08 – 1869-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1870-01-01 – 1870-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1871-01-08 – 1871-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1872-01-10 – 1872-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1873-01-05 – 1873-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1874-01-09 – 1874-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1875-01-01 – 1875-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1876-01-21 – 1876-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1877-01-14 – 1877-12-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1878-01-03 – 1878-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1879-01-06 – 1879-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1880-01-05 – 1880-12-19 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1881-01-12 – 1881-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1882-01-01 – 1882-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1883-01-06 – 1883-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1884-02-09 – 1884-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1885-01-22 – 1885-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1886-01-07 – 1886-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1887-01-04 – 1887-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1888-01-08 – 1888-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1889-01-25 – 1889-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1890-01-09 – 1890-12-10 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1891-01-19 – 1891-12-19 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1892-01-01 – 1892-12-20 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1893-01-13 – 1893-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1894-01-09 – 1894-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1895-01-01 – 1895-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1896-01-01 – 1896-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1897-01-02 – 1897-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1898-01-10 – 1898-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1899-02-18 – 1899-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1900-01-05 – 1900-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1901-01-04 – 1901-12-17 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1902-01-09 – 1902-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1903-01-08 – 1903-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1904-01-01 – 1904-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1905-01-02 – 1905-12-22 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1906-01-10 – 1906-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1907-01-07 – 1907-12-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1908-01-18 – 1908-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1909-01-09 – 1909-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1910-01-18 – 1910-12-07 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas 1911-01-09 – 1911-03-22 ADGRD  

Mixed records

Books (1/1) Dates  
Registos mistos 1803 – 1822 TT  

Birth duplicates

Books (0/51) Dates  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1860-01-12 – 1860-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1861-01-02 – 1861-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1862-01-02 – 1862-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1863-01-10 – 1863-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1864-01-06 – 1864-12-04 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1865-01-12 – 1865-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1866-01-21 – 1866-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1867-01-06 – 1867-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1868-01-19 – 1868-11-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1869-01-04 – 1869-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1870-01-17 – 1870-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1871-01-08 – 1871-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1872-01-03 – 1872-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1873-01-06 – 1873-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1874-01-23 – 1874-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1875-01-04 – 1875-12-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1876-01-02 – 1876-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1877-01-01 – 1877-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1878-01-14 – 1878-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1879-01-09 – 1879-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1880-01-11 – 1880-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1881-01-06 – 1881-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1882-01-01 – 1882-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1883-01-04 – 1883-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1884-01-04 – 1884-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1885-01-04 – 1885-12-13 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1886-01-06 – 1886-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1887-01-01 – 1887-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1888-01-05 – 1888-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1889-01-01 – 1889-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1890-01-06 – 1890-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1891-01-04 – 1891-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1892-01-10 – 1892-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1893-01-11 – 1893-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1894-01-07 – 1894-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1895-01-02 – 1895-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1896-01-01 – 1896-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1897-01-13 – 1897-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1898-01-06 – 1898-12-11 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1899-01-11 – 1899-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1900-01-01 – 1900-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1901-01-01 – 1901-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1902-01-12 – 1902-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1903-01-01 – 1903-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1904-01-03 – 1904-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1905-01-02 – 1905-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1906-01-08 – 1906-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1907-01-01 – 1907-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1908-01-08 – 1908-12-17 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1909-01-03 – 1909-12-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Freixedas - Duplicados 1910-01-08 – 1910-12-31 ADGRD  

Marriage duplicates

Books (0/51) Dates  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1860-01-09 – 1860-10-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1861-01-07 – 1861-10-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1862-01-08 – 1862-09-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1863-01-18 – 1863-12-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1864-02-03 – 1864-08-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1865-02-16 – 1865-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1866-01-08 – 1866-12-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1867-02-25 – 1867-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1868-02-24 – 1868-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1869-01-04 – 1869-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1870-02-07 – 1870-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1871-01-09 – 1871-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1872-02-08 – 1872-10-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1873-01-13 – 1873-11-10 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1874-01-11 – 1874-12-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1875-01-20 – 1875-10-14 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1876-02-16 – 1876-11-08 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1877-01-18 – 1877-12-01 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1878-01-14 – 1878-11-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1879-01-08 – 1879-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1880-01-28 – 1880-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1881-01-09 – 1881-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1882-01-11 – 1882-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1883-01-08 – 1883-11-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1884-01-07 – 1884-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1885-01-07 – 1885-12-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1886-03-04 – 1886-11-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1887-01-10 – 1887-11-09 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1888-02-06 – 1888-08-08 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1889-01-07 – 1889-11-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1890-05-22 – 1890-11-19 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1891-01-28 – 1891-10-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1892-01-11 – 1892-12-21 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1893-01-23 – 1893-10-25 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1894-01-10 – 1894-11-21 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1895-01-10 – 1895-11-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1896-01-15 – 1896-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1897-01-07 – 1897-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1898-01-10 – 1898-11-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1899-02-09 – 1899-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1900-01-10 – 1900-11-28 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1901-01-09 – 1901-11-18 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1902-01-08 – 1902-12-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1903-01-24 – 1903-11-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1904-01-09 – 1904-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1905-01-19 – 1905-12-02 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1906-01-27 – 1906-12-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1907-01-31 – 1907-11-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1908-01-13 – 1908-11-23 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1909-01-07 – 1909-10-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Freixedas - Duplicados 1910-01-26 – 1910-11-09 ADGRD  

Death duplicates

Books (0/51) Dates  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1860-01-20 – 1860-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1861-01-18 – 1861-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1862-02-02 – 1862-12-05 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1863-01-07 – 1863-12-08 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1864-01-15 – 1864-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1865-01-11 – 1865-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1866-01-01 – 1866-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1867-01-11 – 1867-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1868-01-07 – 1868-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1869-01-08 – 1869-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1870-01-01 – 1870-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1871-01-08 – 1871-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1872-01-10 – 1872-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1873-01-05 – 1873-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1874-01-09 – 1874-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1875-01-01 – 1875-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1876-01-21 – 1876-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1877-01-14 – 1877-12-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1878-01-03 – 1878-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1879-01-06 – 1879-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1880-01-05 – 1880-12-19 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1881-01-12 – 1881-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1882-01-01 – 1882-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1883-01-06 – 1883-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1884-02-09 – 1884-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1885-01-22 – 1885-11-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1886-01-07 – 1886-12-31 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1887-01-04 – 1887-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1888-01-08 – 1888-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1889-01-25 – 1889-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1890-01-09 – 1890-12-10 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1891-01-19 – 1891-12-19 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1892-01-01 – 1892-12-20 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1893-01-13 – 1893-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1894-01-09 – 1894-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1895-01-01 – 1895-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1896-01-01 – 1896-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1897-01-02 – 1897-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1898-01-10 – 1898-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1899-02-18 – 1899-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1900-01-05 – 1900-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1901-01-04 – 1901-12-17 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1902-01-09 – 1902-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1903-01-08 – 1903-12-25 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1904-01-01 – 1904-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1905-01-02 – 1905-12-22 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1906-01-10 – 1906-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1907-01-07 – 1907-12-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1908-01-18 – 1908-12-26 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1909-01-09 – 1909-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Freixedas - Duplicados 1910-01-18 – 1910-12-07 ADGRD